เอกสารงานอาคารสถานที่

บันทึกเปลี่ยนเวร word  

บันทึกเปลี่ยนเวร pdf.

บันทึกการอยู่เวรยาม กลางคืน วันหยุดราชการ word  

บันทึกการอยู่เวรยาม กลางคืน วันหยุดราชการ pdf.

แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพัก word

แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพัก  pdf.

ใบขออนุญาตนำสิ่งของออกจากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน word

ใบขออนุญาตนำสิ่งของออกจากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน pdf.

ใบยืมวัสดุ word

ใบยืมวัสดุ pdf.