วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายให้ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวอังศุพิชญ์ ภัคดี หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆเรื่องการเขียนโครงการที่จะดำเนินภายใต้แผนพัฒนาสถานศึกษาฯณ ห้องประชุมทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

Comment(s)

Create by :


Plan

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ