วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูอรภชา กฤชเอกศิลป์ หัวหน้างานการเงิน ครูสุวดี สายสกล หัวหน้างานบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานการเงิน งานบัญชี งานวางแผนและงบประมาณและงานพัสดุ ร่วมประชุมกระทบยอดเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ของงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ

Comment(s)

Create by :


finance

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ