ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านหลักสูตร ทะเบียน วัดผลและประเมินผล สำหรับเจ้าหน้าที่สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในรูปแบบออนไลน์

Comment(s)

Create by :


KruBle

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์