ประชุมแนวทางการจัดการเรียน การสอน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) และการเตรียมความพร้อมแข่งทักษะระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Comment(s)

Create by :


KruBle

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์