วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูอรภชา กฤชเอกศิลป์ หัวหน้างานการเงิน ครูสุวดี สายสกล หัวหน้างานบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานการเงิน งานบัญชี งานวางแผนและงบประมาณและงานพัสดุ ร่วมประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เพื่อใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ณ ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

Comment(s)

Create by :


Plan

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ