วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูอรภชา กฤชเอกศิลป์ หัวหน้างานการเงิน ครูสุวดี สายสกล หัวหน้างานบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานการเงิน งานบัญชี งานวางแผนและงบประมาณและงานพัสดุ ร่วมประชุมกระทบยอดเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ของงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ

ติชม

สร้างโดย :


finance

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ