ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านหลักสูตร ทะเบียน วัดผลและประเมินผล สำหรับเจ้าหน้าที่สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในรูปแบบออนไลน์

ติชม

สร้างโดย :


KruBle

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์