นางสาวพนิดา  ชมยินดี

สาขาวิชาการบัญชี

email : dadada.chom@gmail.com

โทร.032-691062

กิจกรรม

KMe : ออกแบบและรับผิดชอบโดยงานประชาสัมพันธ์ © ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน