นางสาวปวีณ์นุช  โกณฑา

สาขาวิชาช่างยนต์

Paweenuch25@gmail.com

กิจกรรม